تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

گل خوشبو

تا نبیند رنج و سختی مردکی گردد تمام تا نیاید باد و باران گل کجا بویا شود
ناصر خسرو