تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مواهب دنیا از نعمات الهی‏

واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد و بوأکم فی الأرض تتخذون من سهولها قصورا و تنحتون الجبال بیوتا فاذکروا ءالاء الله و لا تعثوا فی الأرض مفسدین؛(2281) و به خاطر بیاورید که شما را جانشینان قوم عاد قرار داد، و در زمین مستقر ساخت، که در دشتهایش، قصرها برای خود بنا می‏کنید؛ و در کوه‏ها، برای خود خانه‏ها می‏تراشید! بنابراین، نعمتهای خدا را متذکر شوید! و در زمین، به فساد نکوشید!