تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مذمت بخشش به طمع عوض‏

و لا تمنن تستکثر؛(1836) و منت مگذار و فزونی مطلب.