تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تهمت زدن‏

جائی منشین که چون نهی پای تهمت زده خیزی از چنان جای
امیر خسرو