تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر سخاوت‏

عن علی (علیه السلام) السخاء یزرع المحبة؛ سخاوت بذر دوستی را در دلها می‏کارد.
السخاء یثمر الصفاء؛ سخاوت صفا(ی باطن) را ثمره دهد(1842).