تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

هندی قانون دان!

در زمان جنگ، شهربانی کل دستوری به همه شهربانی‏ها صادر کرده بود که مأموران دروازه‏ها حق ندارند که دیناری از رانندگان بگیرند. تصادفاً یک راننده هندی که عازم رشت بود، در کرج ده ریال به مأمور داد که زودتر اجازه عبور بدهند. مأمور ده ریال را با راننده هندی به شهربانی آورد و جریان را به رئیس شهربانی کرج که یک ستوان دوم بود، گزارش داد. رئیس شهربانی با عصبانیت رو به راننده هندی کرد و گفت: همین اقدامات خلاف رویه شما است که مأموران دولت را خراب می‏کند! اگر شما رشوه ندهید، فساد رواج پیدا نمی‏کند و آنان را به انجام کارهای خلاف قانون وانمی‏دارد. شما مگر از قانون مملکت ما خبر ندارید؟ راننده هندی با زبان شکسته بسته فارسی در کمال سادگی می‏گوید: قربان! ما قانون شما را می‏دانیم؛ دروازه تهران، پنج ریال، دروازه کرج یک تومان، دروازه رشت دو تومان! و به همین ترتیب نرخ ورودیه کلیه دروازه‏ها را در آن زمان می‏گوید. افسر شهربانی که وضع را چنین می‏بیند ساکت می‏شود و راننده هندی را مرخص می‏کند.(1565)