تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سرشت انسان‏

بنی آدم سرشت از خاک دارد اگر خاکی نباشد آدمی نیست
سعدی‏