تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آسودگی‏

آسوده بود هر که کم آزار بود آزار کننده خود دل افکار بود
مسعودی‏