تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

گناه عظیم ربا

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال درهم ربا أشد من سبعین زنیة کلها بذات محرم؛(1640) گناه یک درهم ربا بدتر است از هفتاد بار زنا که با محارم انجام شود.