تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

محک تجربه‏

خوش بود گر محک تجربه آید به میان تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
حافظ