تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ننگ و شیطان‏

در شیطان در ننگ است، بر آن منشین ره عصیان ره مرگ است بر آن مگذر
پروین اعتصامی‏