تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تأثیر عبادت در تحصیل یقین‏

و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین؛(2116) و پروردگارت را عبادت کن تا یقین [مرگ‏] تو فرا رسد!