تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صبر نوح‏

گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفان بلا بگردد و کام هزار ساله برآید
حافظ