تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دعا و نفرین نماز

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال من صلی الصلوات المفروضات فی أول وقتها و أقام حدودها رفعها الملک الی السماء بیضاء نقیه و هی تهتف به تقول حفظک الله کما حفظتنی و أستودعک الله کما استودعتنی ملکا کریما؛(2461) امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسی که نمازهای واجب را در اول وقت آنها به جا آورد و حدود آنها را به پا دارد، فرشته آن را بالا می‏برد در حالیکه سفید و پاکیزه است. آن نماز می‏گوید: خداوند تو را نگاه دارد چنانچه تو مرا نگاه داشتی مرا فرشته کریمی در بر گرفت و کسی که آنها را بدون علتی بعد از وقت بجا آورد و حدود آنها را به پا ندارد، آنها را فرشته بالا برد و در حالیکه سیاه و تاریک است. فریاد زند به او: مرا ضایع کردی، خداوند تو را ضایع کند چنانچه مرا ضایع کردی و خداوند تو را چنانچه مرا مراعات نکردی، مراعات نکند.