تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اهمیت زبان‏

حکیمی خوش زبان پاکیزه گفته است که در زیر زبان، مردم نهفته است
عطار