تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انسان مسئول حرفهای خویش‏

کلا سنکتب ما یقول و نمد له من العذاب مدا؛(2207) هرگز چنین نیست! ما بزودی آنچه را می‏گوید می‏نویسیم و عذاب را بر او مستمر خواهیم داشت!