تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عالمان با عمل‏

قال الامام الصادق (علیه السلام): من تعلم العلم و عمل به و علم لله، دعی فی ملکوت السموات عظیماً، فقیل: تعلم لله و عمل لله و علم لله؛(2161) هر کس دانش آموزد و آن را به کار بندد و برای خدا به دیگران بیاموزد، در ملکوت آسمانها به بزرگی یاد گردد و گفته شود: برای خدا دانش فراگرفت و برای خدا به آن عمل کرد و برای خدا به دیگران آموخت.