تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مپذیر!

مکر و حسد و کبر و خرافات و طمع را مپذیر و مده ره به در خویش و حوالی
ناصر خسرو