تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ایمان و تمسخر

نبوده است او دلش زایمان و دین پر به آیات خدا کرد او تمسخر