تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اخلاق اسلامی‏

آولئک یؤتون أجرهم مرتین بما صبروا و یدرءون بالحسنة السیئة و مما رزقنهم ینفقون واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه و قالوا لنا أعملنا ولکم أعملکم سلام علیکم لا نبتغی الجاهلین؛(2181) آنها کسانی هستند که بخاطر شکیباییشان، اجر و پادششان را دوبار دریافت می‏دارند؛ و بوسیله نیکیها بدیها را دفع می‏کنند؛ و از آنچه به آنان روزی داده‏ایم انفاق می‏نمایند؛ و هرگاه سخن لغو و بیهوده بشنوند، از آن روی می‏گردانند و می‏گویند: اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن خودتان؛ سلام بر شما (سلام وداع)؛ ما خواهان جاهلان نیستیم!