تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بخشش خداوند

خدا را بر آن بنده بخشایش است که خلق از وجودش در آسایش است
سعدی‏