تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

زندگی عسرت بار در آینده. کیفر بخیل‏

و أما من بخل و استغنی و کذب بالحسنی فسنیسره للعسری؛(581) اما کسی که بخل ورزد و (از این راه) بی‏نیازی طلبد، و پاداش نیک (الهی) را انکار کند، بزودی او را در مسیر دشواری قرار می‏دهیم.