تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صندوق و خانه درویشان‏

صندوق خود و خانه درویشان را خالی کن و پرکن که همین می‏ماند