تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آثار ایثار

و لو أنا کتبنا علیهم أن اقتلوا أنفسکم أو اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الاقلیل منهم و لو أنهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیراً لهم و أشد تثبیتاً؛(505) اگر (همانند بعضی از امتهای پیشین)، به آنان دستور می‏دادیم: یکدیگر را به قتل برسانید، و یا: از وطن و خانه خود، بیرون روید، تنها عده کمی از آنها عمل می‏کردند! و اگر اندرزهایی را که به آنان داده می‏شد انجام می‏دادند، برای آنها بهتر بود؛ و موجب تقویت ایمان آنها می‏شد.