تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عربت از دنیا

قال علی (علیه السلام): و اعتبروا بما قد رأیتم من مصارع القرون قبلکم قد تزایلت اوصالهم، و زالت ابصارهم و أسماعهم، و ذهب شرفهم و عزهم، وانقطع سرورهم و نعیمهم؛(1494) و پند گیرید بدآنچه دیدید از آنان که پیش از شما بودند که چگونه در خاک نمودند، اندامشان از هم گسیخت، دیده‏ها و گوشهایشان فرو ریخت، شرف و عزتشان رخت بربست، و شادمانی و تن آسانی شان از هم گسست.