تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مکافات عمل‏

انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت
ناصر خسرو