تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ارزش علم‏

حافظا علم و ادب ورز که در مجلس شاه هر که را نیست ادب لایق صحبت نبود