تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

روزی معلوم است‏

گر زمین را به آسمان دوزی ندهندت زیاده از روزی