تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نمونه ایثار

امام سجاد (علیه السلام): رحم الله العباس فلقد آثر و أبلی و فدی أخاه بنفسه؛(519) رحمت خدا بر عباس! ایثار کرد و کوشید و جان فدای برادرش کرد.