تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جوانی اصحاب کهف‏

اذ أوی الفتیه الی الکهف فقالوا ربنا ءاتنا من لدنک رحمه و هیی لنا من أمرنا رشداً؛(1326) زمانی را به خاطر بیاور که آن جوانان به غار پناه بردند، و گفتند: پروردگارا! ما را از سوی خودت رحمتی عطا کن، و راه نجاتی برای ما فراهم ساز!