تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مؤمن و حلم‏

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال المؤمن حلیم لا یجهل و ان جهل علیه یحلم و لا یظلم و ان ظلم غفر و لا یبخل و ان بخل علیه صبر؛(1133) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: مؤمن بردبار است. تعدی نمی‏کند و اگر بر او تعدی شد، بردباری می‏کند و ظلم نمی‏کند و اگر ظلم بر او بشود، می‏بخشد و بخل نمی‏ورزد و اگر بر او بخل ورزیده شود، صبر می‏کند.