تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جهل مایه تعصب و مقاومت در مقابل حق‏

و لو أننا نزلنا الیهم الملئکة و کلمهم الموتی و حشرنا علیهم کل شی‏ء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا أن یشاء الله و لکن أکثرهم یجهلون؛(1395) (و حتی) اگر فرشتگان را بر آنها نازل می‏کردیم، و مردگان با آنان سخن می‏گفتند، و همه چیز را در برابر آنها جمع می‏نمودیم، هرگز ایمان نمی‏آوردند؛ مگر آنکه خدا بخواهد! ولی بیشتر آنها نمی‏دانند!