تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شیطان انسی‏

عن بعض أصحابنا رفعه الی أبی عبدالله (علیه السلام) قال قلت له ما العقل قال ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان قال قلت فالذی کان فی معاویة فقال تلک النکراء تلک الشیطنة و هی شبیهة بالعقل و لیست بالعقل؛(1899) شخصی از امام صادق (علیه السلام) پرسید: عقل چیست؟ فرمود: چیزی است که بوسیله آن خدا پرستش شود و بهشت به دست آید. آن شخص گوید: گفتم: پس آنچه معاویه داشت چه بود؟ فرمود: آن نیرنگ است، آن شیطنت است، آن نمایش عقل را دارد ولی عقل نیست.