تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ای همه جا کج!

با ما کج و با خود کج و با خلق خدا کج آخر قدمی راست بنه ای همه جا کج!