تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مریز آبروی خویش‏

آبی است آبرو که نیاید به جوی باز از تشنگی بمیر و مریز آبروی خویش