تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دغل دوستان‏

این دغل دوستان که می‏بینی مگستانند گرد شیرینی
سعدی‏