تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خردمند واقعی‏

العاقل من صان لسانه عن الغیبة؛(2210) امام علی (علیه السلام) فرمودند: عاقل و خردمند کسی است که زبانش را از غیبت کردن نگه دارد.