تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اهمیت بصیرت‏

فانما البصیر من سمع فتفکر و نظر فأبصر و انتفع بالعبر ثم سلک جدداً واضحاً یتجنب فیه الصرعه فی المهاوی؛(1272) علی (علیه السلام) فرمود: بصیر آن کسی است که سخن را بشنود و در آن فکر افکند و ببیند، از آن به نفع خود استفاده کند، راههای روشن را بپیماید و مراقب باشد که با سر در پرتگاه سقوط ننماید.