تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حرص سرمایه داران برای تصاحب اموال ناچیز ضعفاء

ان هذا أخی له تسع و تسعون نعجه ولی نعجه واحده فقال أکفلنیها و عزنی فی الخطاب؛(1235) این برادر من است؛ و او نود و نه میش دارد و من یکی بیش ندارم اما او اصرار می‏کند که: این یکی را هم به من واگذار؛ و در سخن بر من غلبه کرده است!