تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ظن نیکو

ظن نیکو بر اخوان صفا گر چه آید ظاهر از ایشان جفا
مولوی‏