تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تضاد

فضل و خرد و مال گرد ناید با زرق و خرافات و بدفعالی