تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

معنای توکل‏

التوکل التبری من الحول و القوه و انتظار مایأتی به القدر؛(959) توکل، دوری جستن و چشم پوشیدن از حول و قوه (غیر خدایی) و انتظار کشیدن برای پیش آمدهای مقرر است.