تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امید به گشایش‏

فان مع العسر یسراً ان مع العسر یسراً؛(410) به یقین با (هر) سختی آسانی است، (آری) مسلماً با (هر) سختی آسانی است.