تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خیر از حال ضعیفان‏

تو را که هر چه مراد است در جهان داری چه غم ز حال ضعیفان ناتوان داری!
حافظ