تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

راه حفظ آبرو

قال علی (علیه السلام) من ضن بعرضه فلیدع المراء؛(16) هر کس می‏خواهد آبروی خود را حفظ کند، باید از جدال بپرهیزد.