تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آرزوی پیرزن‏

پیرزنی خمیده پشت را گفتند: آن خواهی که خدای تعالی، پشت خمیده تو را راست گرداند، یا آن که زنان دیگر رانیز مثل تو خمیده پشت گرداند؟!
گفت: آن خواهم که دیگران مثل من گوژ پشت شوند، تا به آن چشمی که دیگران در من نگریسته‏اند، نیز در ایشان نگرم.(689)