تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تواضع بزرگان‏

آقای قرائتی حفظ الله می‏گوید: در نوفل لوشاتو که در خدمت امام بودم، برای تجدید وضو بلند شدم. آنجا دو سه تا دستشویی بود. به یکی از آنها که وارد شدم، دیدم خیلی کثیف است، رغبت نکردم و صبر کردم که به دستشویی دوم بروم. در این فاصله متوجه شدم آقایی که عرقچین به سرداشت از کنارم رد شد و به همان دستشویی وارد شد که من نرفته بودم، بعد متوجه شدم خود امام بود که در توالت را باز کرده، آستین، قبا و دامن آن را بالا زده بود و آنجا را با شیلنگ تمیز می‏کرد و می‏شست.(881)