تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

پستی واقعی‏

امام حسن (علیه السلام): اللؤم أن لا تشکر النعمة؛(1926) پستی آن است که نعمت را سپاس نگویی.