تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توسل به غیر ممنوع!

ببر از ما سوا دست توسل بکن پروردگارت را توکل
نما سختی به آسانی تحمل بهر ناکس مزن دست توسل