تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ملامت علما

نه من ز بی عملی در جهان ملولم ملامت علما هم ز علم بی عمل است